PHANTOM CLIMBING SHOE

A dual-mode multi-pitch climbing shoe.    .